KONFERENCE ALZHEIMER KADAŇ 2016
Vlajka ČR česky deutsch deutsch
právě se nacházíte › úvodní strana anotace

Anotace

JMÉNO: PŘEDNÁŠKA:
anotace
WORKSHOP:
anotace
1. Dr. Petr Veleta M. A
  Hudba, pohyb a pozitivní komunikace otevírá dveře do zapomnění
Taneční a pohybová metoda EXDASE - alternativní metoda aktivizace seniorů postižených demencí, s použitím umění a tance. „Senioři i pečující se díky celkové pozitivní atmosféře a pravidelné intervenci hudby a pohybu dostali do radostné euforie a zapomněli na problémy i handicap. Díky hudbě a pohybu se všichni ocitli v „jiném, radostném světě“ a byli šťastni. Silné pozitivní emocionální zážitky se u seniorů postižených demencí uchovávají v paměti, i když jejich krátkodobá paměť je narušena. „Dveře“, které seniory postižené demencí uzavřou do jejich „světa zapomnění“, jsme naší metodou dokázali otevřít a k našemu překvapení a radosti i po ukončení intervence, zůstaly pootevřené.“ Pilotní projekt České republiky v evropském projektu „Quality of life“ v roce 2011.
Tanec je pohyb a pohyb je život
Taneční a pohybová, terapeutická metoda pro seniory EXDASE. Téměř každý člověk má rád příjemnou, radostnou a veselou atmosféru, rád chodí do společnosti, rád se baví. Při výukové metodě se používá příjemná hudba, jednoduché taneční pohyby. Příjemná, vlídná, uctivá a veselá atmosféra hodiny působí na všechny účastníky velmi pozitivně. Je to metoda psychické i fyzické aktivizace pro jakýkoliv věk i handicap. Metoda a její funkčnost byla ověřena projekty v České republice i v zahraničí. Působí výborně i na seniory postižené demencí Je to RADOST.
2. Pavla Hýblová

Jakou píseň máte nejraději? Ojedinělá komunikace s klienty s demencí.
Je velmi přínosné využití osobní hudby jako speciální interakce - otevření bezpečného komunikačního kanálu u klientů s demencí Alzheimerova typu. (zdroj Mr. Dan Cohen USA). Znalost historie toho o koho pečuji jeho životního příběhu, je pro úspěch naší práce nezbytná. To co jsme a prožíváme v rodině, v týmech, v sociálních zařízeních i nemocnicích, ovlivňuje programy našeho vnímání a reakcí v životě. Vztahy a porozumění je to, co je při péči o klienta, pacienta, bližního nejdůležitější. Potřebujeme vědět, že je nám rozuměno a my rozumíme. Pokud tomu tak není, oddělujeme se od dění okolního světa. Při poskytování sociálních a zdravotních služeb můžeme se znalostí životní historie dosáhnout efektivního způsobu komunikace s klientem. Porozumění sdělovaného ovlivní průběh a kvalitu intervencí směrem ke klientovi. Současně více a lépe naplní očekávání cíle služby ze strany klienta. A to je jistě cílem všech.
Výživa u klientů s Alzheimerovou nemocí
a) Vliv složení stravy na průběh Alzheimerovy demence. - Interaktivní sdílení b) Strava jako přirozená aktivita u osob s demencí. - priorizace c) Možnosti institucí podávat alternativní stravu. - Brainstorming
3. HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Canisterapie
Nastínění historických snah o cílené využívání kontaktu psa a člověka k pozitivnímu ovlivnění kvality života potřebných osob. Popisuje, v jakých formách se můžeme s aplikováním canisterapie setkat, uvádí specifika a možnosti využití canisterapie při naplňování konkrétních potřeb osob s AN.
Canisterapie
4. Mgr. Anna Beránková

Spiritualita lidí s demencí
Spiritualita je nedílnou součástí lidského prožití, ať už má její praktikování jakoukoliv podobu. S přibývajícím věkem může ještě nabývat na významu. Přednáška Mgr. Anny Beránkové se na základě výsledků zahraničních studií zabývá změnami tohoto prožívání s nástupem demence a možnými důsledky praktikování víry na zdraví člověka s demencí. Velmi významným zjištěním je, že dle analýzy dostupných zdrojů (Agli, Bailly a Ferrand, 2015) mají praktikující věřící lidé s demencí lepší zdravotní stav i kognitivní funkce, než lidé s podobně těžkou demencí, kteří nepraktikují víru. Podpora náboženské praxe tak může mít i zdravotní důsledky. Je třeba však porozumět změnám spojeným s úbytkem kognitivních funkcí. Jak se mění prožívání vlastního vztahu k Bohu či nadpřirozenu obecně, praktikování víry a vztah k církvi. Jaké jsou možnosti účasti na bohoslužbách. Zaměříme se též na roli ošetřovatelského personálu a jiných pečovatelů, neboť jejich vliv na praktikování víry je s postupující demencí jedním z určujících faktorů. Zvláštní pozornost věnujeme hudbě, nejenom náboženské, která lidem s demencí dává smysl i dlouho poté, co slova samotná svůj význam ztrácí (Kerr, 2015).

5. Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Na pohyb bychom měli pamatovat,i když zapomínáme
Význam pohybové aktivity stoupá s přibývajícími léty a i navzdory nástupu některých onemocnění. Ani Alzheimerova choroba by neměla být překážkou k pohybu. Spíše naopak. Tato přednáška pojednává o tom, proč podporovat pohybovou aktivitu a jaká jsou její specifika u seniorů s Alzheimerovou chorobou.

6. MUDr. Jiří Neumann
  Alzheimerova nemoc-mýtus nebo realita
Alzheimerova choroba (ACH) je nečastější příčinou demence, která vsoučasnosti postihuje celosvětově asi 35-40 miliónů osob. Výskyt ACH v populaci významně narůstá po 65 roce věku. Onemocnění zpravidla začíná postižením paměti, která se postupně zhoršuje. V další fázi se přidává narušení poznávacích funkcí, exekutivních funkcí, prostorové orientace, motivace, emocí, sociálního chování a soběstačnosti. ACH provází narušení aktivit denního života, později i základních aktivit jako je oblékání, stolování či hygiena. Současné možnosti léčby nabízejí léky, které umožní na přechodnou dobu oddálit nejzávažnější stádia nemoci. Důležitá je psychická a fyzická aktivita, sociální kontakty a podpora rodiny.

7. PhDr. Lenka Motlová
  Arteterapie – možnosti a limity v péči o klienty/klientky s Alzheimerovou chorobou
Arteterapie jako expresivní terapie je součástí léčebné a sociální rehabilitace v péči o klienty/klientky s Alzheimerovou chorobou. Autorka představí definici a pojetí arteterapie, cíle, formy, přínos, techniky, možnosti a limity arteterapie ve zdravotnictví a sociálních službách.
Arteterapie v péči o klienty/klientky s Alzheimerovou chorobou
8. Dipl.-Medieninf. Claudia Loitsch
  Uživatelé počítačů, kteří dnes onemocní demencí, budou chtít s jistotou i nadále být na internetu aktivní. Dnešní internetové stránky nejsou nebo jsou jen částečně přizpůsobeny schopnostem a potřebám lidí s demencí. Ve workshopu ukážeme na základě praktických ukázek, jak může být internetová stránka přizpůsobena tak, aby adresně odpovídala potřebám uživatelů. Nach der Diagnose - Unterstützung von Menschen mit beginnender Demenz
Individuální potřeby lidí s demencí při využívání internetu Computernutzer, die heute an Demenz erkranken, werden mit Gewißheit weiter im Internet aktiv sein wollen. Heutige Internetseiten sind nicht oder nur teilweise auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz angepaßt. Im Workshop zeigen wir an Hand praktischer Beispiele, wie eine Webseite angepaßt werden kann um unterschiedliche Benutzerbedarfe zu adressieren.
9. Eva Helms
  Nach der Diagnose - Unterstützung von Menschen mit beginnender Demenz Po stanovení diagnózy - podpora lidí se začínající demencí Gesprächskreise und eine Internetseite sollen Menschen mit Demenz stärken. Zugang zu Informationen, Teilhabemöglichkeiten und passgenaue Unterstützung entsprechen den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). Die Arbeit an der Webseite erfolgt gemeinsam mit Studenten der Technischen Universität Dresden nicht nur für – sondern auch mit den Betroffenen. Diskusní kroužky a internetová stránka mají posílit lidi s demencí. Přístup k informacím, možnosti spoluúčasti, cílená podpora odpovídají požadavkům „Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením„. Práce na webových stránkách probíhá společně se studenty TU Drážďany, nejen pro – nýbrž také s postiženými
10. Angelika Würzburg
  Neue Wohnformen für Demenzkranke Nové formy bydlení lidí s demencí Menschen mit Demenz bilden in den Heimen der stationären Altenhilfe eine immer größer werdende Bewohnergruppe, so dass eine zentrale Herausforderung für die professionelle Pflege die Versorgung von Menschen mit Demenz ist. Vollstationäre Hausgemeinschaften und ambulant betreute Wohngemeinschaften sind heute anerkannte Alternativen zum herkömmlichen PH der 2. und 3. Generation. Lidé s demencí tvoří v pečovatelských domech rostoucí skupinu obyvatel, klíčovou výzvou pro profesionální péči se tedy stává právě péče o lidi s tímto postižením. Pečovatelské domovy a ambulantní péče ve skupinovém bydlení jsou dnes uznávanou alternativou ke tradičním pečovatelským domovům 2. a 3. generace.
11. Dr. med. Ursula Sottong
  Naplnění filozofie paliativní pěče v celostní péči o lidi trpící demencí na příkladu strategie Maltézanů v Německu
"Implementierung der Palliative Care Philosophie in der ganzheitlichen Versorgung von demenziell erkrankten Menschen am Beispiel der Malteser Strategie in Deutschland"
„Péče o pacienty s demencí a podpora jejich rodinných příslušníků doznala v uplynulých letech rozhodujících změn, v neposlední řadě z důvodu přibývajících znalostí založených na důkazech o příznacích nemoci a lepšího pochopení symptomů, které demenci provázejí a lepšího zacházení s nimi. Maltézané v Německu se roku 2011 rozhodli pro strategii, spočívající na přehledném a kompetentním systému péče napříč všemi okruhy působnosti. Tento systém péče vychází z koncepce paliativní péče, tak jak byla poprvé publikovaná švédskou nadací „Silviahemmet“. Mezitím se tento počin úspěšně projevil ve všech oblastech působnosti Maltézanů a v částech je již odborně vyhodnocen.“
Nefarmakologická léčba jako součást doporučených léčebných metod
12. Dr. John Zeisel


Zlepšování kvality života lidí s demencí
13. doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
  Krátké testy paměti a dalších poznávacích funkcí
14. PharmDr. Monika Kopřivová
 
Babičko, Dědečku, vyprávěj…
Autorka úspěšných knížek "Babičko, vyprávěj" a "Dědečku, vyprávěj" vám představí možnosti využití vzpomínkových knížek v rámci reminiscenční terapie a psychobiografické péče. Zároveň představí novou společenskou retro hru pro seniory "Jak to tenkrát bylo" a podělí se s vámi o své zkušenosti, jaký dopad hra měla na pacienty domovů pro seniory.  
© 2016 Kulturní zařízení Kadaň, p.o. * design a tvorba stránek Blig s.r.o.